YHS_8490

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Wie zitten er in de MR?

2021-2022

Namens de leerlingen/ouders:

 • Inkie Evers (voorzitter)
 • Bas van der Brugge
 • Danny de Koff

Namens de leerkrachten:

 • Annelies Niënhaus
 • Atie Kolsteren
 • Irma Timmer

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur willen nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, op andere onderwerpen adviesrecht.

Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • leerlingenbegeleiding en -zorg;
 • veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.
De volgende vergaderdata van de MR zijn: Dinsdag 25 januari 2022, Dinsdag 8 maart 2022, Dinsdag 10 mei 2022, Donderdag 23 juni 2022.

MR 2021-2022