YHS_8490

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Wie zitten er in de MR?

2023-2024

Namens de leerlingen/ouders:

 • Bas van der Brugge (voorzitter)
 • Jelmer Klomp
 • Tim Viezee

Namens de leerkrachten:

 • Irma Timmer
 • Laura Huijgen
 • Manouk de Wit

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur willen nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, op andere onderwerpen adviesrecht.

Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • leerlingenbegeleiding en -zorg;
 • veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.