YHS_8519

Missie en visie

‘Onderwijs is het ontsteken van een vuur.’ Op basisschool De Fontein in Houten zijn wij ervan overtuigd dat ieder kind alles in zich heeft om tot ontwikkeling te komen. Deze overtuiging bepaalt ons denken en handelen. Het is onze gezamenlijke taak het kind in de gelegenheid te stellen om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Op De Fontein doen wij dit door:

  • te luisteren naar wat een kind al weet en ons aanbod en de instructie hierop af te stemmen;
  • te observeren hoe een kind leert, handelt en samenwerkt en onze werkvormen hierop af te stemmen;
  • passend onderwijs te bieden, waarbij we de stappen doorlopen die beschreven staan in onze zorgstructuur.

Basisbehoefte van kinderen

De Fontein is een lerende organisatie die eigentijds onderwijs verzorgt van een hoge kwaliteit. We bereiken dit door een kindvriendelijke sfeer en een duidelijke structuur te creëren, waarbinnen aandacht is voor de drie basisbehoeften van kinderen:

  • geloof in eigen kunnen (competentie);
  • de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie); en
  • de behoefte aan waardering van anderen (relatie).

Het team streeft de totale ontwikkeling van het kind na. Leren is meer dan het bijbrengen van kennis. Het aanbod van leerstof omvat nadrukkelijke aandacht voor de creatieve, de sociaal-emotionele, de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling. We streven naar een krachtige leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden en leren van en met elkaar.

Die kwaliteit is zichtbaar in de betrokkenheid en in het welbevinden van de kinderen en leerkrachten.

Kinderen die van De Fontein af komen, hebben geleerd te leren.